สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม @greattravelworld
สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

2 ที่นั่ง

 
 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไข
No Start Place Destination Car Number Trip Service Fee (Baht)

1

Suvarnabhumi

Bangkok (in town)

1

One Way

800

2

Suvarnabhumi

Pattaya

1

One Way

1,200

3  Suvarnabhumi   Rayong 1 One Way  1,800
4  Suvarnabhumi   Hua Hin 1  One Way 2,000
5  Suvarnabhumi  Ko Chang (pier) 1  One Way 3,500
6 Pattaya  Suvarnabhumi  1 One Way 1,200
7 Pattaya Bangkok (in town)   1 One Way 1,400
8 Pattaya  Donmueang  1 One Way  1,500
9 Bangkok (in town) Suvarnabhumi   1 One Way  800
10 Bangkok (in town)   Pattaya  1 One Way 1,400 
 11 Rayong  Suvarnabhumi  1 One Way  1,800 
 12 Hua Hin   Suvarnabhumi   1 One Way 2,000
 13 Ko Chang (pier)   Suvarnabhumi   1 One Way  3,500
 14 Donmueang  Bangkok (in town)  1 One Way   800
15 Donmueang Pattaya 1 One Way 1,500
16 Donmueang Rayong 1 One Way 2,000
17 Donmueang Hua Hin 1 One Way 2,200
18 Donmueang Ko Chang (pier) 1 One Way 3,800

รถ 2 ที่นั่ง
 
รับส่งผู้โดยสาร โดยพนักงานขับรถมืออาชีพ
 
 

แจ้งสถานที่ที่จะให้ไปรับและส่ง 
 

เอกสารที่ใช้ : ตั๋วเครื่องบินระบุวันเวลาเดินทาง

การจอง : กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่ามัดจำคันละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 วัน

เงื่อนไขอื่น ๆ : 
        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินมัดจำทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง 1 วัน

 
 

อัตราค่าบริการรวม :

รถรับส่งสนามบิน 
 ที่จอดรถ

 

 


อัตราค่าบริการไม่รวม:

 ค่าค่าทางด่วน , ค่ามอร์เตอร์เวย์ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถ
 
Note: หากท่านพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานขับรถ สามารถให้เพิ่มได้ตามสินน้ำใจและความพึงพอใจของทุกท่าน

 


08 มีนาคม 2567

ผู้ชม 259 ครั้ง

Engine by shopup.com